PREMENA DOLNEJ

Banská Štiavnica / Rekonštrukcia Dolnej ulice / L – M

lokalita: Banská Štiavnica- Dolná, Remeselnícka, Robotnícka ulica

rok návrhu: 2022

typ: urbanistická štúdia

klient: Mesto Banská Štiavnica

rozsah: urbanistická štúdia

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Natália Marková, Tomáš Danko, Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová

Koncepcia návrhu premeny Dolnej ulice je charakteristická snahou sceliť priestor ulice a priľahlých uličiek Tabaková, Remeselnícka a Robotnícka. Hlavným mottom je zjednodušenie jej tvaroslovia, aplikácia overenej materiality, s cieľom aktivovať jednotlivé mikropriestory multifunkčným programom a doplniť ju o prvky vegetácie a vodozádržných opatrení. Hlavný peší ťah z Dolného mesta do historického centra Banskej Štiavnice je uvažovaný po východnej strane Dolnej ulice. V tomto mieste sa predpokladá aj oživenie mestského parteru, budovanie nových terás na sedenie. Ako skratky a doplnkové trasy pre peších či cyklistov môžu byť využívané uličky Tabaková, Remeselnícka, či Robotnícka. Optimalizácia dopravného riešenia počíta s upokojením dynamickej dopravy v území, s čím súvisí aj vizuálne riešenie spevnených plôch, komunikácii, chodníkov a zelene. Riešenie statickej dopravy počíta s maximálnym využitím existujúceho parkoviska pod Tabačkou. Optimalizácia parkovacích miest pre autá je riešená v primeranej miere vzhľadom na charakter Pamiatkovo chráneného územia pozdĺž Dolnej ulice.