BUNKA

Bernolákovo / Sacky / XL

lokalita: Bernolákovo, Sacky

rok návrhu: 2014

veľkosť: 24 ha

klient: súkromný

rozsah: urbanistická koncepcia

predpokladané investičné náklady 1. etapy: 7 800 000 Eur

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

Ako prepojiť bývanie, prácu a oddych v rastúcom mestečku?

Pri rozmýšľaní o téme sídelnej kaše a hrozbe monofunkčných obytných zón sme sa snažili pristúpiť k návrhu komplexne. Návrh nemá za cieľ ponúknuť definitívne riešenie pre tak veľké územie. Ide skôr o námet ako uchopiť zadanie rozvoja obce a zosúladiť verejné, poloverejné a súkromné priestory do jedného celku. Bunka Sacky predstavuje lokálne subcentrum Bernolákova, kde sa malomestský charakter zástavby strieda s vidieckymi domami orientovanými do voľnej krajiny. Rôzne formy urbánnych štruktúr ponúkajú pestrú typológiu bývania, občianskej vybavenosti, rekreačného zázemia, ale aj verejných stavieb. Aktívny parter domov sa nachádza v centrálnej časti územia. Bývanie v malopodlažných bytových domoch počíta s komunitnými dvormi, skleníkmi na pestovanie, či hrou detí. Voľné priestory detských ihrísk, športovísk, či oddychových plôch sú naviazané na lineárny park. Koexistencia súkromného a verejného sa nevylučuje, je potrebné ju citlivo nastaviť a zohľadniť charakter prostredia.


# BETWEEN architecture & urban planning