PARK PRI POŠTE

Bratislava / Revitalizácia parku/ M

lokalita: Bratislava – Podunajské Biskupice

rok návrhu: 2020

veľkosť: 15 800 m²

klient: Bratislava- Podunajské Biskupice

rozsah: architektonická štúdia

predpokladané investičné náklady: 2 150 000 Eur

odborná kooperácia: Bellušove ateliéry / FAD STU

autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Vladimír Hain

spolupráca: Natália Marková, Tomáš Danko

Revitalizácia parku na panelovom sídlisku

Hlavným cieľom revitalizácie Parku pri pošte je vytvoriť komunitný priestor  pre miestnych obyvateľov a ich aktivity, spoločenské podujatia, festivaly, detské hry, oddych pod stromami, či športovanie. Revitalizácia parku je charakteristická snahou sceliť priestor materialitou, aktivovať jednotlivé mikropriestory multifunkčným programom a doplniť ho o výrazné prvky vegetácie a vodozádržných opatrení. Návrh nadväzuje na existujúcu sieť chodníkov a dopĺňa ju o nové pobytové plochy a landscape úpravy terénu. V priamom kontakte s parkom by mali vzniknúť, resp. byť presunuté dôležité zastávky MHD. Navrhované riešenie zohľadňuje problematiku manažmentu vôd v krajine. Všetku dažďovú povrchovú vodu zo spevnených, ale aj zo zelených plôch plánujeme zbierať systémom drenážnych trubiek do retenčných záhonov. Z hľadiska povrchových úprav sa snažíme minimalizovať spevnené plochy a naopak využívame vodopriepustné a prírodné materiály, ako sú trávnaté plochy a plochy zo štrkodrvy. Podiel vodopriepustných materiálov predstavuje 75% z celkovej riešenej plochy. Výsadba stromov je navrhnutá tak aby svojimi koreňmi prirodzene zachytávali vodu. Koruny vysadených stromov budú vytvárať tieň, ktorý zabezpečí pomalšie vysušovanie pôdy a ochladzovanie.


# BETWEEN public space & architecture