PEŠIA ZÓNA

Trenčín / Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice/ M

1. miesto v urbanisticko - krajinárskej súťaži

lokalita: Trenčín/ Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského, Sládkovičova

rok návrhu: 2019

veľkosť: 15 600 m2

typ: medzinárodná urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

klient: mesto Trenčín

rozsah: v súčasnosti prebieha spracovanie projektovej  dokumentácie (UŠ, DUR, DSP, DRS, AA)

obdobie realizácie: 2022+

predpokladané investičné náklady: 2 300 000 Eur

odborná kooperácia: Atelier ART

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Vladimír Hain, Lubomír Boháč

krajinná architektka: Eva Wernerová

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Peter Bučo, Jakub Kypus, Slavomír Černický

Ako prepojiť mikropriestory pešej zóny do jedného celku?

Hlavným cieľom revitalizácie pešej zóny bolo identifikovať charakteristické prvky jednotlivých mikropriestorov verejného priestoru, doplniť ich a zjednotiť do harmonického celku. Koncepcia sa zameriava na prepájanie aktivít ľudí rôznych vekových a sociálnych kategórií. Dôležitým aspektom sa stáva vizuálna a pohybová debarierizácia verejného priestoru. Nová zastávka MHD transformuje jej okolie na živé miesto (čakám, stretávam sa, osviežim sa, prestúpim na bicykel, hrám sa). Pešia zóna vytvára v centrálnej časti nový priestor detského ihriska s bezbariérovým nástupom do lesoparku Brezina. Voľba povrchov reaguje na permeabilitu vody, materialita na fasády dôležitých stavieb v území/ Okresný úrad, divadlo ODA. Priestor pešej zóny je doplnený o systém vegetačných lineárnych ostrovov (výsadba stromov, tráv, trvaliek, brodítka). Zachytávanie zrážkovej vody cez vsakovanie a retenčné nádrže má za cieľ zmierneniť horúčavy v lete. Námestie pred divadlom ODA má fungovať ako multifunkčný priestor: koncert, letné kino, trhy, detské hry, sochárska inštalácia.


# BETWEEN nature & public space