OBNOVA KÚPEĽOV SLIAČ

Sliač / Reštart Kúpeľného areálu / XL- L- M- S

1. miesto v architektonicko - urbanistickej súťaži

lokalita: Sliač, kúpele

rok návrhu: 2022

typ: architektonicko – urbanistická súťaž / 1. miesto

klient: Kúpele Sliač

rozsah: súťažný návrh

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová, Alexandra Očková

Ako čerpať z výhody z omeškania?

Riešenie kúpeľného bloku súčasných Kúpeľných domov I a II. počíta s revitalizáciou existujúcich objektov ako aj s premenou nádvoria na pobytový priestor. Do  nárožnej pozície bloku navrhujeme nový objekt určený prevažne pre  plavecký bazén 25 m s vyplávaním do Kúpeľného atria. Objekt funguje aj ako samostatná jednotka s vlastnými šatňami, saunami, wellnessom a kaviarňou. Pridanou hodnotou konceptu je aktivácia relaxačnej terasy s prírodným biobazénom. Hlavným motívom centrálneho kúpeľného atria je viacvrstvovosť architektonických prístupov, hľadanie dialógu medzi starým a novým, medzi interiérom a exteriérom. Terén je upravený formou pobytových kaskád gradujúcich k LD Amália. Severná časť atria je orientovaná na oddychové aktivity a ochladzovanie sa v bazénoch Saunového sveta. Liečebný bloky KD I a II rozširujú prepojenie formou centrálneho skleného boxu. Hlavné foyer KD I je napojený suchou nohou podzemným priestorom s pramennou komoru na LD Bratislava. Expanziu liečebných foriem exteriérových procedúr orientujeme smerom ku kontaktu s okolitou prírodou s možnosťou prepojenia na areál kúpaliska.

Koncepcia návrhu je postavená na rešpektovaní pôvodného založenia areálu s priečnou  osou východnej “mestskej “ kolonády. Atmosféra liečebných domov Palace, Slovensko a Detva je podtrhnutá parkovou promenádou, s ktorou v návrhu pracujeme. Predpolie hlavných kúpeľných domov prepájame systémom terás s verejnými priestormi okolo vodných plôch s novými jazierkami, vodnými kaskádami s odkazom na celkový vodný systém v areály kúpeľov.  Kúpeľnícka tradícia je založená aj na liečebných prechádzkach a popíjaní minerálnych vôd v  prírode. V návrhu citlivo pracujeme s dotvorením okolia prameňov a kaplnky sv. Hildegardy o vodné plochy a pavilóny existujúcich prameňov. Prítomnosť liečebných prameňov v kombinácii s duchovným miestom kaplnky chápeme ako jedinečnú šancu prepojenia krajinárskych úprav s drobnou architektúrou (vodné plochy, nové pramenné pavilóny, zrkadlenie vody, symbolické stromy…)

Rozšírenie ubytovacej kapacity návštevníkov kúpeľov je navrhnuté v dvoch pozíciách. Novonavrhovaný kúpeľný dom Terasa v priamej nadväznosti na liečebné domy Bratislava Detva a Amália je určený pre kapacity kolektívnej formu ubytovania apartmánového typu. Druhá pozícia bývania je navrhnutá v lokalite okolo pôvodnej kotolne a práčovne. Spomínaný priestor vytvára atmosféru mikrobrownfiledu s typickými znakmi ako je komín, skleníky, halová architektúra a dynamický terén. Do tejto pozície navrhujeme 4 “lineárne liečebné domy” LD Linea, ktoré by mali reprezentovať vyšší štandard bývania. Koncept etapizácie počíta s troma etapami: 1. Centrálny rozvoj kúpeľov, 2. obnova LD Palace a priľahlého parku, 3. revitalizácia brownfieldu Stará kotolňa.

Pôvodné objekty je potrebné zachovať v materiálovej aj výrazovej kvalite pre dosiahnutie autenticity a charakteristickej atmosféry kúpeľov Sliač.  Architektúra je oprostená o dekór a reaguje na primárnu funkčnosť domov. Fasádam dominuje biela farba jasne čitateľný rád drevených okenných otvorov. V interiéroch dominuje minimalizmus  s odkazmi na funkcionalistické prístupy k interiérom postavené na atypickom mobiliári, lakovanom drevenom obklade, skle a chróme. V návrhu pracujeme s odkazmi na pôvodnú dlažbu, kamenne obklady, drevené rámy okien. Dôsledne hľadáme čistú geometriu ukladania dlažby vo väzbe na atypické prvky  recepčného pultu, schodiska a kúpeľnej lavičky vyrastajúcej zo steny.