SAMOSPRÁVY MIEST

Súťaže a realizácie projektov

Pravidelne sa zúčastňujeme architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží v medzinárodnom a lokálnom prostredí. Stotožňujeme sa s myšlienkou, že verejné zákazky a kvalitné občianske stavby by mali byť výsledkom súťaže návrhov. Participujeme na rozličných formách súťaží ako sú dialógy, anonymné alebo vyzvané súťaže.

Projekty pre grantové schémy

Samosprávam poskytujeme služby odborného poradenstva v oblasti mapovania prostredia, prípravy architektonických a krajinárskych štúdii ako podkladov pre grantové výzvy spojené s mestským rozvojom.

Komunikácia s verejnosťou

Ponúkame priestor na odkomunikovanie návrhov verejnosti formou plánovaných vychádzok „Urban Walks“. Predstavenie návrhov priamo v riešenej lokalite ponúka jedinečnú možnosť komentovania princípov transformácie riešeného územia a získanie spätnej väzby verejnosti.

DEVELOPERI

Overovacie štúdie

Zameriavame sa na tvorbu komplexného mestského prostredia obytných zón, polyfunkčných komplexov, mixed-use štvrtí. V koncepčnej fáze zabezpečujeme štúdie uskutočniteľnosti, tzv. Feasibility study, investičné zámery, urbanistické a architektonické štúdie.

Príprava a realizácia projektov

Náš ateliér poskytuje komplexnú projekčnú činnosť, ktorú tvorí spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt a autorský dohľad. Projekty doťahujeme až do konca s cieľom realizovať koncepty v takej podobe, ako boli navrhnuté.

Odborné poradenstvo

V rámci odborného poradenstva sa zameriavame na overovanie projektov a ich súlad s ÚPN, vyhodnocovanie investičných zámerov plánovaného developmentu, či účasť v hodnotiacich komisiách a porotách.

SÚKROMNÝ SEKTOR

Overovacie štúdie

Venujeme sa príprave komplexnej architektonickej štúdie v mierke S (dom, byt, mestská vila) s vyhodnotením rôznych alternatívnych riešení v kontexte miesta a zadania klienta.

Realizácia projektov

Na overovacie štúdie nadväzuje zabezpečenie komplexnej projekčnej činnosti, ktorú tvorí spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt a autorský dohľad.

Interiéry domov a bytov

Interiér domu chápeme ako integrálnu súčasť architektonickej štúdie. Z hľadiska typológie sa venujeme interiérom bytov, rodinných domov, obchodných parterov a office priestorov.

KOMUNITY

Spolupráca s lokálnou komunitou

Prostredie, ktoré má byť živé je závislé od dôkladného pochopenia potrieb ľudí. Náš prístup je založený na overených nástrojoch tvorby s komunitami, ako sú participácia, placemaking, taktický urbanizmus a urban walk.

Popularizácia architektúry

Záujem o kvalitnú architektúru potvrdzujeme niekoľkoročnou aktivitou. Organizujeme podujatia za účasti významných architektonických osobností, zúčastňujeme sa na vyzvaných prednáškach a festivaloch architektúry.

Profesionálne výzvy

Zlepšovanie kvality mestského prostredia je komplexná téma, ktorou žijeme denne. Nečakáme pasívne na zadania, ale naopak, iniciujeme otvorené diskusie o témach, ktoré vnímame ako profesionálne výzvy.

VÝSKUM

Výskum nových foriem verejných priestorov

Experimentovaniu s formou, obsahom i parametrami verejných priestorov sa na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave venujeme už viac ako 12 rokov. Výskum reaguje na danosti prostredia, jeho parametre a súčasné požiadavky spoločnosti.

Piata generácia mestskej mobility

Premena mestskej infraštruktúry a nastupujúca piata generácia mobility so sebou prináša mnoho urbanistických a technických výziev. Ako ovplyvnia náš každodenný život autonómne automobily, či integrovaný systém HYPERLOOP?

Možnosti zelenomodrej infraštruktúry

Podľa starého čínskeho príslovia bol najlepší čas pre zasadenie stromu pred 20 rokmi. Druhý najlepší je teraz. Spolu s rozširovaním a distribúciou povrchových vôd v mestách tvorí výsadba stromov významné prvky premeny súčasného mesta.