Kontext

Dbáme na dôsledné pochopenie a vyhodnocovanie vzťahov a kvalít prostredia, do ktorého návrh vstupuje. Koncepčné rozmýšľanie o nových vrstvách prostredia overujeme formou viacerých alternatív.

Príbehy

Odkrývame hodnoty a existujúce väzby k miestu. Preväzujeme ľudské príbehy s vývojom projektu, reagujúc na aktuálne potreby miestnych komunít. Priamy kontakt s prostredím a jeho obyvateľmi je pre vnímanie atmosféry kľúčový.

Vrstvy

Odhaľovaním pôvodných vrstiev a vzťahov sa snažíme pochopiť silné stránky miesta a jeho jedinečnosť. Nové vrstvy nanášame citlivým spôsobom vzhľadom na kontext a témy zadania.

Verejné priestory

Verejné priestory chápeme ako integrálnu súčasť kvalitnej architektúry. Dôraz kladieme na primeranosť formy, ľudskú mierku a prepojenie na landscape dizajn. Pri koncipovaní voľných priestorov aplikujeme princípy inklúzie sociálnych vrstiev, hľadanie programu 365 / 24 / 7, či adaptácie prostredia na zmenu klímy.

Voda v krajine

Systematickou regeneráciou mestského prostredia podporujeme rozvoj biodiverzity, obnovu vodných tokov a dostupnosť ich bluefieldu. Používaním presiakavých materiálov, zadržiavaním a využívaním dažďovej vody sa snažíme zlepšovať mikroklimatické podmienky v mestách.

Mobilita

Budúcnosť mobility vnímame skrz podporu mäkkej – soft mobility (MHD, peší, cyklisti, in-line) s kompatibilitou na infraštruktúru železníc, AVS, či systému Hyperloop. Veríme, že redukciou mestského grayfieldu mestá môžu získať plochy pre výsadbu stromov, vodných prvkov a život ako taký.

Mestské domy

Snažíme sa stavať mestské domy- odvážne a zároveň ohľaduplné k prostrediu, do ktorého vstupujú. Kvality mestského (po)bývania rozvíjame na báze ľudskej mierky a adekvátnej typológie mestských domov.

Reuse

Pred tým ako niečo zbúrame si 2x premyslíme, či sa to nedá využiť na prestavby, nadstavby, prístavby domov, či celých areálov. V reinterpretácii existujúcich brownfieldov sa skrýva pridaná hodnota atmosféry, ekológie a stopy ľudských príbehov.

Živé m(i)esto

Sme presvedčení, že premena prázdnych miest na atraktívne živé miesta dokáže naštartovať revitalizáciu zóny, mestskej časti, či celého mesta.