S kým pracujeme

SAMOSPRÁVY MIEST A OBCÍ

Súťaže a realizácie projektov

Pravidelne sa zúčastňujeme architektonických, urbanistických a krajinárskych súťaží v medzinárodnom a lokálnom prostredí.

Projekty pre grantové schémy

Samosprávam poskytujeme služby odborného poradenstva v oblasti mapovania prostredia, prípravy architektonických a krajinárskych štúdii ako podkladov pre grantové výzvy spojené s mestským rozvojom.

Koncepcie rozvoja miest

Stojíme pri zrode vízií a koncepcií pre trvalo-udržateľný rozvoj miest a obcí.

Komunikácia s verejnosťou

„Urban Walks“ – predstavenie návrhov priamo v riešenej lokalite ponúka jedinečnú možnosť komentovania princípov transformácie riešeného územia a získanie spätnej väzby verejnosti.

ĽUDIA & KOMUNITY

Popularizácia architektúry

Organizujeme podujatia za účasti významných architektonických osobností, zúčastňujeme sa na vyzvaných prednáškach a festivaloch architektúry.

Profesionálne výzvy

Nečakáme pasívne na zadania, ale naopak, iniciujeme otvorené diskusie o témach, ktoré vnímame ako profesionálne výzvy.

Spolupráca s lokálnymi komunitami

Náš prístup je založený na overených nástrojoch tvorby s komunitami, ako sú participácia, placemaking, taktický urbanizmus.

Mladí architekti

Roky stojíme pri rozvoji talentov na FAD STU v Bratislave, kde v najväčšej možnej miere prepájame akademické prostredie s praxou.

SÚKROMNÝ SEKTOR & DEVELOPERI

Vyzvané súťaže a overovacie štúdie

V koncepčnej fáze zabezpečujeme štúdie uskutočniteľnosti, tzv. Feasibility study, investičné zámery, urbanistické a architektonické štúdie.

Príprava a realizácia projektov

Poskytujeme komplexnú projekčnú činnosť, ktorú tvorí spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt a autorský dohľad.

Domy a byty

Interiér domu chápeme ako integrálnu súčasť architektonickej štúdie. Z hľadiska typológie sa venujeme interiérom bytov, rodinných domov, obchodných parterov a office priestorov.

Odborné poradenstvo

Zameriavame sa na overovanie projektov a ich súlad s ÚPN, vyhodnocovanie investičných zámerov plánovaného developmentu, či účasť v hodnotiacich komisiách a porotách.

Referencie